Nasze działania


Centrum Egzaminacyjne ECDL

Fundacja jest certyfikowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL (nr PL-CE0163) i posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów w ramach certyfikacji: ECDL Base (B1-B4), ECDL Standard (S1, S2, S3, S6 i S9), e-Citizen

Dowiedz się więcej

Wieleńska Kuźnia Kadr - Poprawa warunków kształcenia zawodowego uczniów Technikum w Wieleniu

Celem projektu jest wzrost zdolności zatrudnieniowych uczniów i uczennic Technikum w Wieleniu poprzez doposażenie pracowni, staże u pracodawców, doradztwo zawodowe, rozwój SzOK oraz szkolenie nauczycieli.

Dowiedz się więcej

Jestem przedsiębiorczy – innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce

Głównym celem projektu było podniesienie efektywności zajęć z podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce w wielkopolskich szkołach ponadgimnazjalnych.

Dowiedz się więcej

Szkoła XXI wieku – program rozwoju usług edukacyjnych i doradczych

Celem projektu był przede wszystkim trwały rozwój Gimnazjum w Suchym Lesie oraz dalsza poprawa jakości nauczania w tejże szkole.

Dowiedz się więcej

Randka z Klasyką

Głównym założeniem projektów było skupienie się na rozwoju kompetencji emocjonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i aktywizacja ich zdolności twórczych rozwijanych w przestrzeni teatralnej jako w swoistym laboratorium postaw osobistych i społecznych.

Dowiedz się więcej

Developing social and personal competencies of school students

Poznań i Videm (Słowenia) to dwa miasta, które w ramach Programu Comenius Regio podjęły się współpracy mającej na celu rozwój i koordynację działań między lokalnymi władzami oświatowymi obydwóch miast.

Dowiedz się więcej

Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym

Staramy się cały czas działać na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu czyli Wielkopolski. Współpracujemy z innymi instytucjami wspierając ich naszą wiedzą i umiejętnościami w obszarze podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zawodowych, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dowiedz się więcej

Lekcje pokazowe z fizyki i chemii

Od kilku lat prowadzimy lekcje pokazowe dla uczniów szkół. Obejmują one wykłady oraz warsztaty praktyczne. Nasi specjaliści przyjeżdżają na miejsce lub organizowane są zajęcia w salach wykładowych UAM w Poznaniu.

Dowiedz się więcej

Konferencja "Kadra zarządzająca – potrzeby rynku pracy w odniesieniu do branży turystycznej"

Głównym celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z kierunkami rozwoju branży turystycznej w kraju i na świecie. Patronat nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Turystyki i Sportu, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydent Miasta Poznania.

Dowiedz się więcej

Senioralni

W 2012 roku dołączyliśmy do inicjatywy Senioralni Poznań organizowanej przez Centrum Inicjatyw Senioralnych. Oferowaliśmy zajęcia komputerowe, teatralne oraz rozwoju osobistego. Działania te prowadziliśmy do 2015 roku dodając w międzyczasie zajęcia z języka angielskiego.

Dowiedz się więcej

JESTEM POLAKIEM! – KIM JESTEM? Co to znaczy być Polakiem dzisiaj?

Projek zakładał rozwój współpracy edukacyjnej między Społeczną Szkołą Polską w Baranowiczach (BIAŁORUŚ) a Szkołą Podstawową nr 46 z Poznania (POLSKA) w zakresie wymiany doświadczeń, cyklicznej wymiany dzieci i młodzieży.

Dowiedz się więcej
This site was built using