Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym


Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym

Staramy się cały czas działać na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu czyli Wielkopolski. Samodzielnie realizowaliśmy kilka projektów edukacyjnych, a oprócz tego współpracujemy z innymi instytucjami wspierając ich naszą wiedzą i umiejętnościami w obszarze podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zawodowych, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach naszej działalności:

 • w 2012 roku:
  • przeprowadziliśmy, w projekcie „Weź sprawy w swoje ręce!” praktyczne 40-stogodzinne warsztaty komputerowe dla 40 osób. Projekt realizowany był w ramach 7.2.1, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a bezpośrednim celem warsztatów było dostarczenie Beneficjentkom z subregionu Konińskiego wiedzy i umiejętności związanych ze sprawną obsługą komputera oraz przygotowanie ich do samodzielnej pracy w tym obszarze. Nabycie nowych kwalifikacji miało służyć podniesieniu ich skuteczności działania w zakresie poszukiwania pracy. W ramach projektu zrealizowano dwa moduły, pierwszy to „Obsługa komputera dla początkujących” i drugi „Pakiet biurowy”,
  • zorganizowaliśmy szkolenia „Obsługa programów handlowo – magazynowych i fakturowania” oraz szkolenia ICT dla uczestniczek projektów „Uwierz w swój sukces!” i „Akademia Kobiet Sukcesu, Termin realizacji: 06- 07.2012r.; 09.2012. Zajęcia były prowadzone w ramach projektów „Uwierz w swój sukces!” oraz „Akademia Kobiet Sukcesu realizowanych w Poddziałaniu 6.1.1 POKL Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Usługa realizowana była na rzecz kobiet długotrwale bezrobotnych z Konina i powiatu konińskiego. W sumie przeszkoliliśmy 2 grupy po 11 kobiet, każda grupa po 96 godzin,
  • opracowaliśmy treści interaktywnych modułów dydaktycznych na multimedialną platformę nauczania na odległość obejmujące materiały w języku angielskim na studia z filologii angielskiej (660 godzin), szkolenia z tematyki Business English obejmujące sześć kursów na poziomie  od A2 do C2 (każdy na 60 godzin) oraz szkolenia z aplikacji pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook, OneNote, Publisher), które składały się z 21 modułów na 160 godzin zajęć,
 • w 2013 roku:
  • prowadziliśmy zajęcia „Fakturzystka”, w ramach projektu „ONa aktywna” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL.  zakładał przeprowadzenie dla uczestniczek szkolenia „Fakturzystka”. Celem szkolenia było dostarczenie Beneficjentkom szkolenia, wiedzy i umiejętności związanych z obsługą programów handlowo – magazynowych oraz fakturowania, a także przygotowanie słuchaczy do podjęcia samodzielnej pracy w tym obszarze. Usługa realizowana była na rzecz kobiet posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, pozostających bez pracy, w tym zarejestrowanych jako bezrobotne. Przeszkolono jedną grupę składającą się z 15 kobiet. Szkolenie trwało 96 godzin,
  • prowadziliśmy szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera, marketingu internetowego i e-Handlu w ramach projektu: „Dotacja - szansa dla mnie! II edycja”, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POKL. Adresowane były one do osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w wieku 18-65 lat i zamieszkałych na terenie subregionu konińskiego. Łącznie szkoliliśmy 3 grupy po 24 godziny zajęć. W zajęciach brało udział 41 osób,
 • w latach 2013-2015 zorganizowaliśmy szkolenia blended learning z pakietu aplikacji Microsoft Office w liczbie 32 godzin na grupę oraz Business English w liczbie 60 godzin na grupę. Szkolenia prowadzone były w proporcjach 50/50. W sumie zrealizowano 27 kursów Microsoft Office dla 393 uczestników oraz 22 kursy BE dla 346 osób. Uczestnikami szkoleń były głównie osoby pracujące,
 • w 2014 roku zrealizowaliśmy 24-godzinne szkolenie „Marketing internetowy. Sposoby na zwiększenie konkurencyjności w sieci” w projekcie 8.1.1 POKL „Moje kompetencje to trwałość firmy. Uczestnikami było 20 pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z  powiatu konińskiego, kolskiego  i słupeckiego.
 • w latach 2014/2015 w projekcie nr POKL.08.01.02-30-027/14 pt. „KONTYNUACJA KARIERY - kompleksowy program outplacementu dla pracowników oświaty subregionu pilskiego, zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy” odpowiadaliśmy za:
  • przygotowanie i utrzymanie platformy obsługi szkoleń dla 175 uczestników,
  • organizację oraz przeprowadzenie elektronicznym narzędziem pomiaru sześciu kompetencji personalnych i społecznych dla łącznie 210 uczestników,
  • organizację 50-ciu grupowych, dwugodzinnych spotkań rekrutacyjnych oraz 250-ciu indywidualnych, dwugodzinnych spotkań kwalifikacyjnych.
This site was built using